Hallo - hello - bonjour - hola - buongiorno
Hallo - hello - bonjour - hola - buongiorno 

Přijímací řízení na univerzitách

Pro zahraniční studenty platí stejné podmínky přijímacího řízení jako pro studenty rakouské.

Konkrétní informace o přijímacím řízení sdělí příslušné studijní oddělení jednotlivých fakult, rozhodnutí o přijetí uděluje příslušný rektorát. O studijních možnostech případně o přijímacím řízení na rakouských univerzitách je vhodné informovat se již v rodné zemi.

 

Studijní předpoklady:


  • zájemci o studium musí předložit maturitní vysvědčení
  • zájemci mohou předložit potvrzení o absolvování nástavbového totožného oborového studia
  • zájemci musí mít maturitní vysvědčení a být ve své rodné zemi oprávněni ke studiu požadovaného oboru na vysoké škole (veškeré potřebné zkoušky jsou absolvovány- to neplatí pro členské státy EU a Lichtenštejnsko, Island, Norsko a Švýcarsko)
  • zájemci musí mít dostatečné znalosti německého jazyka
  • chtějí li zájemci pokračovat v master, či doktorandském studiu musí mít ukončené předchozí a opravňující studium (Bachelor, Master)

Studenti z třetích zemí

Pro studenty z třetích zemí (nečlenské a nepřidružené státy EU) platí doplňující požadavky.

Plnohodnotná přihláška s veškerými požadovanými dokumenty ke studiu musí být podána nejpozději do 1. září (zimní semestr) a nejpozději do 1. února (letní semestr). Rektorát rozhoduje o přijetí ke studiu na základě volných studijních míst.

  

U některých studijních oborů (umělecké směry) je pro přijetí jak rakouských tak zahraničních studentů rozhodující pozitivní absolvování přijímacího řízení.

 

Pro přijetí ke studiu je potřeba vyplnit formulář „Zulassung zum Studium/Application for Admission". K formuláři se přikládají potřebné přeložené a ověřené dokumenty (jak v rodné zemi, tak i příslušného zastupitelského orgánu v Rakousku). 

Vznávání maturitních vysvědčenií

Rakousko uzavřelo dohody s vícero státy o uznávání maturitních vysvědčení a univerzitních diplomů cizích států. Bližší informace podá příslušná studijní  instituce nebo NARIC Austria, která odpovídá za uznávání zahraničních diplomů. Existují tři způsoby uznávání diplomů:


- nostrifikace

- rovnocennost podle mezinárodních smluv

- rovnocennost dle rozhodnutí příslušné studijní instituce 


Limitovaná studijní místa

Především v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství je zahraničním studentům ( z důvodu velkého počtu zájemců) k dispozici pouze omezený počet studijních míst. 


Rakouských studentů se daná omezení dotýkají ve stejné míře jako studentů z jiných členských evropských zemí i studentů z třetích států.


Doporučujeme kontaktovat příslušnou univerzitu a informovat se předem o počtu volných studijních míst.


Studenti, kteří již absolvovali část studia ve své rodné zemi a chystají se na rakouských univerzitách strávit maximálně 2 semestry nebudou mít větší problémy se získáním studijního místa. Rozhodnou li se po skončení svého studijního pobytu pokračovat v Rakousku ve studiu, musí se stejně jako všichni noví zájemci o studium znovu zapsat na příslušné univerzitě. 

STEOP

V zimním semestru 2010/2011 byl u všech studijních programů, které nevyžadují žádné přijímací řízení zaveden systém STEOP (přezkoumání počátečních studijních úspěchů). Tzn. že po zapsání se ke studiu musí každý student během prvního / anebo po ukončení prvního semestru složit jednu až několik předepsaných zkoušek.  Možnost opakování zkoušek se liší v závislosti na univerzitě a studijním oboru. (v průměru možnost 2 až 3x opakování).  V případě nesložení zkoušky musí student univerzitu opustit.


U medicínských, veterinárních a uměleckých oborů systém STEOP neexistuje, protože studium daných oborů vyžaduje složení přijímací zkoušky. 

 

Následky  případného  nesložení zkoušky STEOP mohou být následují:

     

  • Ztráta stipendia
  • Ztráta rodinných příspěvků anebo v důsledku dosažení 27 roku života ztráta zdravotního připojištění u rodinných příslušníků


U zahraničních studentů:


Následky případného  nesložení zkoušky STEOP pro studenty z evropských zemí a Švýcarska

 

Stejné následky jako u rakouských studentů

 

Následky případného  nesložení zkoušky STEOP pro studenty z neevropských zemí:

 

Po předložení dokumentů o získání studijního místa v rodné zemi a potvrzení o složení potřebných zkoušek je možno požádat o časově neomezené studijní vízum.  Studijní vízum se vztahuje na konkrétní studijní obor, ke kterému je zájemce zapsán

 

Nesložení zkoušky STEOP má za důsledek ztrátu studentského víza a ukončení studia

Další potřebné informace obdržíte u spolku rakouského studentstva (Österreichischen Hochschülerschaft). Informace je možno stáhnout na jejich webové stránce. 

Důležité informace

Informace pro zahraniční studenty (Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung)

Studium v Rakousku ( Österreichische Hochschülerschaft)

Přehled všech univerzit a vyšších odborných škol s potřebnými informacemi (Akademisches Portal Österreich)

Stipendia a granty (www.grants.at)

Grusskarten - gratis!

Greeting Cards

Kontakt / contact(o)

Wien / Vienna / Vienne / Viena / Beč

Das aktuelle Wetter in Innere Stadt
Alles zum Wetter in Österreich